VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 331/VPCP-QHQT
V/v bổ sung danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2011

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét các đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư (văn bản số 9930/BKH-KTĐN ngày 28 tháng 12 năm 2009), của Bộ Giaothông vận tải (văn bản số 7535/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2009), về việcbổ sung danh mục dự án sử dụng vốn vay ưu đãi EDCF của Chính phủ Hàn Quốc, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung dự án thànhphần 1 thuộc Dự án Xây dựng đường hành lang ven biển phía Nam (đoạn từ Thị trấnThứ bảy đến hết cầu Kênh 14) vào danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi củaChính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 – 2011.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chính thức gửi công hàm chocơ quan hữu trách của phía Hàn Quốc đề nghị tài trợ Dự án nêu trên;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,địa phương liên quan chuẩn bị thêm danh mục bổ sung các dự án ưu tiên sử dụngvốn ODA Hàn Quốc, vận động Chính phủ Hàn Quốc tăng cường cung cấp vốn ODA chovay ưu đãi cho Việt Nam. Trong công việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý dànhsự ưu tiên cao cho việc vận động, thu xếp vốn cho Dự án Trung tâm dữ liệu điệntử Chính phủ trên Internet đã được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tạivăn bản số 4846/VPCP-TTĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc