VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 331/VPCP-QT
V/v Thủ tướng Chính phủ gửi vòng hoa viếng

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2009

Kính gửi:

- Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lâu nay, có trường hợp tứ thânphụ mẫu các đồng chí lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương qua đời, Văn phòng Chính phủ không có thông tin nên không báo cáo Thủtướng Chính phủ để gửi vòng hoa tới viếng và chia buồn.

Thủ tướng Chính phủ mong muốngửi vòng hoa viếng và chia buồn tới các đồng chí lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương khi tứ thân phụ mẫu các đồng chí qua đời.

Để thực hiện được mong muốn củaThủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị văn phòng các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kịp thời thông báo để Văn phòngChính phủ triển khai. Thông tin đề nghị gửi về:

Fax: 04.38231020; 080.43480

Điện thoại: 080.44899. Di động: 0904255733 (Đ/c Cương)

Văn phòng Chính phủ kính mongcác văn phòng phối hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, TCCB, TCCV, ĐP, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QT(3). 240.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn