BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3311/TCT-CS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam
(Địa chỉ: Lô G1&2 Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 220714/YPMV ngày 22/7/2014 và côngvăn số YPMV0514 ngày 30/5/2014 của Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha MotorViệt Nam kiến nghị về cách xác định thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng tronggiai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp; sau khi xin ý kiến lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Giai đoạn năm 2009-2013, Luật thuế TNDN năm 2008 vàcác văn bản hướng dẫn thi hành không quy định ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhậptăng thêm từ dự án đầu tưmở rộng phát sinhtrong giai đoạn này và chưa có hướng dẫn cụ thể cách thức xác định thu nhậptăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng. Tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008và Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn trườnghợp không hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sảnxuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt độngsản xuất kinh doanh không được hưởng ưuđãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuấtkinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế của hoạt độngsản xuất kinh doanh (không bao gồm thu nhập khác) nhân (x) với tỷ lệ phần trăm(%) của doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưuđãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệptrong kỳ tính thuế.

Từ năm 2014, thực hiện theo Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, Bộ Tài chính bổ sung hướng dẫntại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về cách thức xác định thu nhậptăng thêm do đầu tư mở rộng theo tỷ lệ giá trị tài sản cố định đầu tư mở rộngđưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh so với tổng nguyên giá tài sản cố địnhthực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh hoặc tỷ lệ giữa giá trị vốn đầu tư mởrộng đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh so với tổng vốn đầu tư thực tếdùng cho sảnxuất, kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng tronggiai đoạn năm 2009 - năm 2013 nhưng không tính được doanh thu hoặc chi phí củahoạt động đầu tư mở rộng để phân bổ theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính thì phần thu nhập tăng thêm do đầutư mở rộng không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được lựa chọn xácđịnh theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1:

Phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

=

Tổng thu nhập tính thuế trong năm (không bao gồm thu nhập khác không được hưởng ưu đãi)

x

Giá trị tài sản cố định đầu tư mở rộng đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh

Tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh

Tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sảnxuất, kinh doanh gồm: giá trị tài sản cố định đầu tư mở rộng đã hoàn thành bàngiao đưa vào sử dụng và nguyên giá tài sản cố định hiện có đang dùng cho sảnxuất kinh doanh theo số liệu cuối kỳ trên Bảng cân đối kế toán năm.

Cách 2:

Phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

=

Tổng thu nhập tính thuế trong năm (không bao gồm thu nhập khác không được hưởng ưu đãi)

x

Giá trị vốn đầu tư mở rộng đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh

Tổng vốn đầu tư thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh

Tổng vốn đầu tư thực tế dùng cho sản xuất kinhdoanh là tổng nguồn vốn tự có, vốn vay của doanh nghiệp dùng cho sản xuất kinh doanh theo số liệu cuối kỳ trên Bảng cânđối kế toán năm.

Doanh nghiệp chỉ được áp dụng một cách phân bổ đối vớithu nhập phát sinh của một hoạt động đầu tưmở rộng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH sản xuất phụ tùngYamaha Motor Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỒNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn