BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3313/BGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:Các Sở giáo dục và đào tạo

Căncứ Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tinđiện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sởGDMN, GDPT và GDTX;

Căncứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovề nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thườngxuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;

Thựchiện Công văn số 4987/BGDĐT-CNTT ngày 02/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vềhướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013,

BộGiáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở giáo dục và đào tạo tổ chức tổng kết và báocáo việc thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin năm học 2012-2013 nhưsau:

1. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 vàphương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 về CNTT (theo mẫu báo cáo gửi kèmtheo).

2. Báo cáo thống kê số liệu về hiện trạng CNTT (theobiểu thống kê gửi kèm).

3. Đánh giá triển khai website của Sở GD&ĐT (theobiểu gửi kèm).

4. Báocáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, nêu rõ những thành tích nổi bậttrong năm học và tiến bộ so với năm học 2011-2012.

5.Các báo cáo nêu trên đề nghị gửi về Bộ (qua Cục Công nghệ thông tin) trước ngày15 tháng 6 năm 2013 qua đường văn bản và qua hòm thư điện tử[email protected]

BộGiáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông (bà) Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo nghiêmchỉnh triển khai và báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn theo yêu cầu tạicông văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Quách Tuấn Ngọc

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN