BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3313/TM-XNK
V/v xuất nhập khẩu năm 2003

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3813/VPCP-KTTH ngày 6 tháng 8 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc xuất nhập khẩu năm 2003, Bộ Thương mại xin báo cáo như sau:

1. Về hạn ngạch thuế quan: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu. Sau đó, Bộ Thương mại đã ban hành Thông tư 04/2003/TT-BTM ngày hướng dẫn thi hành Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về thuế tuyệt tối: Bộ Thương mại đã tổng hợp ý kiến của các Bộ và có công văn số 1202/TM-XNK ngày 6 tháng 6 năm 2003 gửi các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng (có sao gửi văn phòng Chính phủ) về việc áp dụng thí điểm thuế tuyệt đối với 4 mặt hàng: kính xây dựng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh, trứng gia cầm và dự kiến áp dụng thuế tuyệt đối với các mặt hàng: sản phẩm điện tử, điện lạnh (cũ và mới), phích và ruột phích, rượu vang, thuốc lá điếu, xăng dầu. Trong công văn số 1202/TM-XNK nêu trên Bộ Thương mại cũng đã thống nhất với các Bộ ngành về phương pháp tính thuế và chuyển kết quả sang Bộ Tài chính để tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4015/VPCP-KTTH .

3. Về việc thưởng kim ngạch xuất khẩu năm 2003, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính về những vướng mắc trong thủ tụ xét thưởng, Bộ Thương mại sẽ ban hành Quy chế thưởng kim ngạch xuất khẩu vào đầu tháng 9/2003.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu