BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3314/LĐTBXH-LĐTL
V/v xử lý vấn đề lao động khi bán tài sản của công ty hoạt động thăm dò khai thác dầu khí BP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

Công ty hoạt động thăm dò khai thác dầu khí BP
(Biệt thự A15/1C An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời văn bản ngày 12/08/2010 củaCông ty hoạt động thăm dò khai thác dầu khí BP (Công ty BP) về việc giải quyết vấnđề lao động trong trường hợp bán tài sản của Công ty hoạt động thăm dò khai thácdầu khí BP (BPEOC) tại Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Lao động – Thương binh vàXã hội có ý kiến như sau:

Khi Công ty BP bán tài sản trong Dựán khí đốt Nam Côn Sơn tại Việt Nam cho bên mua (người sử dụng lao động mới) thìviệc giải quyết chế độ đối với lao động làm việc tại Dự án khí đốt Nam Côn Sơnđược thực hiện theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động và Nghị định số 44/2003/NĐ-CPngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

1. Bên mua phải chịu trách nhiệm tiếptục thực hiện hợp đồng lao động đã ký giữa Công ty BP và người lao động tại Dựán chuyển sang cho bên mua.

2. Trường hợp, Bên mua không sử dụnghết số lao động hiện có thì phải xây dựng phương án sử dụng lao động theo quyđịnh tại Điều 6 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP nêu trên.

3. Đối với người lao động phải chấmdứt hợp đồng lao động do Bên mua không có nhu cầu sử dụng theo phương án nêu trênthì được giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 17 Bộluật Lao động. Nguồn kinh phí chi trả do hai bên thỏa thuận theo phương án sử dụnglao động đã thỏa thuận.

4. Đối với số lao động chuyển giao choBên mua thì Bên mua có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động mà Côngty BP đã ký đối với người lao động, hoặc Bên mua và người lao động có thể thỏathuận thay đổi nội dung hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 33 Bộ luật Laođộng. Trường hợp, người lao động bị mất việc làm hoặc thôi việc sau khi đãchuyển giao cho Bên mua thì Bên mua có trách nhiệm giải quyết chế độ thôi việc,mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động.

5. Trường hợp, trước thời điểm chuyểngiao lao động cho Bên mua theo phương án sử dụng lao động do Công ty BP và Bênmua thỏa thuận mà người lao động thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đã ký vớiCông ty BP theo quy định tại khoản 3, Điều 36, hoặc Điều 37 Bộ luật Lao độngthì Công ty BP có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy địnhtại Điều 42 Bộ luật Lao động và Nghị định 44/2003/NĐ-CP nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, đề nghị Công ty BP nghiên cứu và thực hiện theo đúng quyđịnh của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào