BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3315TCT/NV2
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2001

Kính gửi:Công ty Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu

Trả lời công văn số 212/GĐ-TC ngày 13/7/2001 củaCông ty Giám định hành hóa xuất nhập khẩu về việc “đề nghị giải quyết thuếGTGT”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bảnhướng dẫn thi hành Luật;

Khoản thu phí quản lý của các đơn vị thành viêntrực thuộc nộp cho Công ty Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, để duy trì hoạtđộng cho bộ máy văn phòng của Công ty, không phải là hoạt động mua bán hànghóa, dịch vụ nên theo quy định không phải lập hóa đơn GTGT và không phải nộpthuế GTGT. Khi Công ty Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu thu phí quản lý củacác đơn vị trực thuộc, Công ty không phải xuất hóa đơn GTGT mà chỉ ghi phiếuthu tiền (thu phí quản lý).

Đối với khoản thu phí quản lý mà Công ty Giámđịnh hàng hóa đã xuất hóa đơn GTGT và đã kê khai thuế GTGT đầu ra đề nghị Côngty hủy hóa đơn GTGT đã lập và viết lại bằng phiếu thu tiền, Công ty liên hệ vớiCục Thuế Hà Nội để được hoàn lại số thuế GTGT đã nộp. Các đơn vị trực thuộckhông được kê khai khấu trừ thuế đầu vào đối với các hóa đơn GTGT thu phí quảnlý nêu trên. Nếu trước đây đã kê khai thuế đầu vào thì các đơn vị trực thuộcphải tính nộp bổ sung thuế GTGT cho các hoá đơn thu phí quản lý đã kê khai tínhthuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Cụ thể đối với trường hợp của Chi nhánh Giámđịnh Quảng Ninh không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 25.947.888 đồng (theo nhưbáo cáo của Công ty tại công văn số 212/GĐ-TC nêu trên) đồng thời Công ty liênhệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hoàn lại số thuế GTGT Công ty đã kêkhai và nộp tương ứng với những hóa đơn GTGT Công ty đã xuất cho Chi nhánh Giámđịnh Quảng Ninh.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thựchiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Thị Cúc