Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 3316/LĐTBXH-CV NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀVIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/TTG VỀ CẢI THIỆN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓCÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Kính gửi: Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp nhận công văn số 1050/CV-UB ngày 18 tháng 9 năm 1996 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng vàmột số Uỷ ban nhân dân các tỉnh đề nghị có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyếtđịnh số 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợngười có công với cách mạng cải thiện nhà ở; Sau khi trao đổi với Bộ Xây dựng,Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Quyết định 118/TTg đã quy định rõ đối tượng được hỗ trợ, cácđiều kiện để xem xét hỗ trợ và Chỉ thị số 166/TTg ngày 19 tháng 3 năm 1996 củaThủ tướng Chính phủ đã nêu rõ: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương phải điều tra, nắm chắc thực trạng nhà ở và hoàn cảnh kinh tế củacác đối tượng chính sách trên địa bàn, căn cứ vào tình hình nhà ở, đất ở thựctế của địa phương để có các hình thức hỗ trợ phù hợp. Từ đó xây dựng phương ánvà kế hoạch toàn diện, cụ thể có ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ và Hội đồng Nhândân, ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và Hội cựu chiến binh.

Vì vậy, Bộ đề nghị Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo các ngành có liên quan tổ chức làm thí điểm, trên cơsở đó xây dựng phương án và tổ chức thực hiện trên phạm vi rộng theo Quyết định118/TTg và Chỉ thị 166/TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc hỗ trợ người cócông với cách mạng cải thiện nhà ở tại địa phương.