BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3316/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 2167/CT-KTT2 ngày 28/5/2014 của Cục Thuế thành phốĐà Nẵng về việc khấu trừ thuế GTGT hàng nhậpkhẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 15 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiệnkhấu trừ thuế GTGT đầu vào: “Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăngđầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giátrị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nướcngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoàikhông có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc cóthu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từthanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cảhàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệuđồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa,dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dướihai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”

Căn cứ hướng dẫnnêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh trúng thầu gói thầu cơ vàđiện cho dự án Banyantree Resort theo thư chấp nhận của Công ty TNHH LAGUNAViệt Nam. Sau đó Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh ủy quyền cho Công ty cơ điện lạnhĐà Nẵng thực hiện toàn bộ gói thầu nàytheo ủy quyền số 001A/UQ/KNL/11 ngày 05/01/2011. Trong quá trình triển khaithực hiện hợp đồng phát sinh việc nhập khẩu các trang thiết bị phục vụ cho côngtrình dự án. Toàn bộ hồ sơ nhập khẩu (Hợp đồng, tờ khai Hải quan) đều đứng tênCông ty cổ phần Kỹ thuật lạnh nhưng Công ty cơ điện lạnh Đà Nẵng đứng ra thanhtoán tiền hàng với đối tác nước ngoài bằng thư tín dụng mở tại Ngân hàngVietcombank Đà Nẵng và xuất đưa vào sử dụng cho dự án Banyantree Resort. Côngty cơ điện lạnh Đà Nẵng đã lập Giấy nộptiền thuế GTGT và đã nộp vào ngân sách, thể hiện Tên NNT là Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh, mã số thuế:0301825452 và Tên người nộp thay: Công ty cơ điện lạnh Đà Nẵng, mã số thuế0301825452 - 001, thì Công ty cơ điện lạnh ĐàNẵng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu đã nộpthay Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh, Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh được kê khaikhấu trừ thuế GTGT đầu vào của chứng từ nộp thuế nói trên tại Cục Thuế TP HồChí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ KK&KTT, PC - TCT;
- Lưu: VT, CS(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn