B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3316/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang.
(Địa chỉ: Khuôn viên chợ Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 34/2015/CV-HTKGngày 22/4/2015 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang vềưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến VụPháp chế, Vụ Chính sách thuế (BTC), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật năm 2008, Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 củaChính phủ quy định về thuế TNDN thì nguyên tắc ưu đãi thuế TNDN được xác địnhgắn với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.

Theo công văn số 34/2015/CV-HTKG nêu trên và Giấychứng nhận đầu tư số 56111000354 ngày 23/10/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang cấpcho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang đã quy định rõ ưuđãi thuế TNDN được xác định theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầutư khai thác Chợ Rạch Sỏi tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Về vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp củaCông ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang, Tổng cục Thuế đã cócông văn số 405/TCT-CS ngày 2/2/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên giang.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ văn bản quyphạm pháp luật và tình hình thực tế của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HồngTrung - Kiên Giang để hướng dẫn Công ty thực hiện chính sách ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vàCông ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Các Vụ: CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT); - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung