BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3317/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3508/CT-THNVDT ngày14/07/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về khoản chi được trừ khi xác định thunhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi tài trợ cho giáo dục. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 10 Mục II Phần I Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNVngày 14/07/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộcỦy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đàotạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyđịnh:

“10. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chínhsách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để pháttriển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn ”

Điểm 2.23 Khoản 2 Điều 6 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhậpdoanh nghiệp quy định về khoản chi tài trợ cho giáo dục không được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“2.23. Chi tài trợ cho giáo dục khôngđúng đối tượng quy định tại tiết a điểm nàyhoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm: tài trợ cho các trườnghọc công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy địnhcủa pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổphần trong các trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập vàhoạt động của trường học; Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường;Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơsở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáodục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáodục, thông qua các cơ quan, tổ chức cóchức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật); Tài trợ cho các cuộcthi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thilà người học; tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy địnhcủa pháp luật về giáo dục đào tạo.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm:Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanhlà nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ;học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chứccó chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theoThông tư này); kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hànghóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợbằng tiền).”

Căn cứ quy định nêu trên, theo báo cáo của Cục Thuếtỉnh Khánh Hòa tại công văn số 3508/CT-THNVDT ngày 14/07/2014, trường hợp UBND tỉnhKhánh Hòa phê duyệt Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa là chủ dự án đầu tưxây dựng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đồng thời chỉ đạo Tổng công ty Khánh Việtlà đơn vị tài trợ cho dự án xây dựng này, đơn vị nhận tài trợ là Sở Giáo dục vàĐào tạo có chức năng huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sựnghiệp giáo dục trên địa bàn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNVngày 14/07/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ thì khoản chi tài trợcơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học do TổngCông ty Khánh Việt tài trợ để xây dựng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Tổng Công ty nếu cóđầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục quy định tại Tiết b Điểm 2.23Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đượcbiết và hướng dẫn doanh nghiệp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (4b).

KT. TỒNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn