BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------------

Số: 3318/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục nhập khẩu hạt tiêu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Olam Việt Nam
(Địa chỉ: Sùng Đức, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông)

Trả lời công văn số 01/2011/OL /HQMB ngày 07/7/2011 của Quý Công ty về thủ tục nhập khẩu hạt tiêu đen phải kiểm tra an toàn thực phẩm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 15 và Phụ lục 4 Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 thì Công ty đăng ký kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng hạt tiêu đen nhập khẩu tại cơ quan kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm tại cửa khẩu nhập. Khi nộp Giấy đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan kiểm tra thì cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan.

2. Việc thông quan lô hàng tùy thuộc vào phương thức kiểm tra do cơ quan kiểm tra xác định theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT nêu trên, cụ thể:

- Lô hàng thuộc diện kiểm tra thông thường: được thông quan theo xác nhận của cơ quan kiểm tra tại Giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm.

- Lô hàng thuộc diện kiểm tra chặt: Thông quan hàng hóa khi có Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục 6 Thông tư.

3. Việc phải có thông tin về năng lực của cơ quan quản lý nước xuất khẩu hàng hóa tại Phụ lục 02 Thông tư do cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm yêu cầu (cơ quan hải quan không yêu cầu).

Tổng cục Hải quan thông báo cho Quý Công ty được biết, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giải quyết nhanh thủ tục, tránh thiệt hại xảy ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (P1)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh