BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3319/TCT-CS
V/v chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 240VTF-TCKT ngày 23/7/2014 của Quỹ dịch vụ viễn thông côngích Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việcmiễn thuế thu nhập đối với các hoạt động của Quỹ, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Tại khoản 9, Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thu nhập được miễn thuế quy định:

“9. Thu nhập liên quan đến việc thực hiện nhiệmvụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ hoạt động tín dụng đầu tưphát triển, tín dụng xuất khẩu; Thu nhậptừ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngânhàng chính sách xã hội; Thu nhập của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênquản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Thu nhập từ hoạt động có thudo thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của các quỹ tài chính Nhà nước: Quỹ Bảohiểm xã hội Việt Nam, tổ chức Bảo hiểm tiền gửi, Quỹ Bảo hiểm Y tế, Quỹ hỗ trợhọc nghề, Quỹ hỗ trợ việc m ngoài nướcthuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam, Quỹviễn thông công ích, Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Quỹ Bảo vệ môi trườngViệt Nam, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ hỗ trợ pháttriển Hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ phụnữ nghèo, Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân tại nước ngoài, Quỹ phát triển nhà, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ vàvừa, Quỹ phát triển đất, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ hỗ trợ vốn cho công nhân, laođộng nghèo tự tạo việc làm và Quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêulợi nhuận theo quy định của pháp luật, các quỹ này được thành lập và có cơ chếchính sách hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp các đơn vị phát sinh các khoản thunhập khác ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụNhà nước giao phải tính và nộp thuế theo quy định.”

Căn cứ theo quy định nêu trên thì thu nhập từ hoạtđộng có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Quỹ dịch vụ viễn thông côngích được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Quỹcó phát sinh các khoản thu nhập khác ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động cóthu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao phải tính và nộp thuế theo quy định.

Đề nghị Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Namcăn cứ quy định trên và thực tế từng hoạtđộng của quỹ để xác định cho phù hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn