VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3319/VPCP-KGVX
V/v hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy banthường vụ Quốc hội, theo đề nghị của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội(tại văn bản số 1863/UBVĐXH13 ngày 06 tháng 4 năm 2013) về hướng xử lý vướngmắc trong hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động (sửa đổi), Thủ tướng Nguyễn TấnDũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội khẩn trương xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động(sửa đổi), kể cả những vấn đề Bộ luật giao cụ thể và những vấn đề thuộc tráchnhiệm quản lý, điều hành của Chính phủ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệthống pháp luật về lao động, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT; các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định