VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3319/VPCP-VX
V/v cơ chế tiền lương, thu nhập của Tổng công ty điện lực Việt nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
- Bộ Tài chính
- Bộ Công nghiệp
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại công văn số 1807/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 6 năm 2003 về cơ chế tiền lương và thu nhập đối với Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép Tổng công ty Điện lực Việt Nam tiếp tục áp dụng cơ chế tiền lương và thu nhập như năm 2001, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5426/VPCP-VX ngày 9 tháng 11 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ cho đến khi có quy định mới về tiền lương của Chính phủ áp dụng chung cho các doanh nghiệp nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết v à thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản