BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3319TCT/CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2001

Kính gửi: Tổngcục cảnh sát - Bộ Công an

Trả lời Công văn số 421/C15 -P7 ngày 16/4/2001 củaTổng cục cảnh sát (Cục cảnh sát kinh tế) hỏi một số nội dung về thực hiện chínhsách thuế giá trị gia tăng năm 2000, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Từ 1/9/1999 đến 31/12/2000 việc khấu trừ thuế GTGTđối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thương mại nộp thuế theo phươngpháp khấu trừ mua nông sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉsơ chế thông thường (như phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt các sản phẩm nôngnghiệp) được thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, Nghị địnhsố 78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/ 12/1998/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế giá trị gia tăng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính,cụ thể là:

1- Về chứng từ mua hàng:

Căn cứ hướng dẫn tại các Thông tư số 73/TC /TCT ngày20/10/1997, Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 và Thông tư số 106/1999/TT-BTCngày 30/8/1999 của Bộ Tài chính thì người mua hàng nông sản chưa qua chế biến phảicó các chứng từ:

- Nếu mua nông sản của người trực tiếp sản xuất bánra thì phải có hoá đơn GTGT (trường hợp mua nông sản của các đối tượng nộp thuếtheo phương pháp khấu trừ thuế), hoá đơn bán hàng (trường hợp mua nông sản củacác đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng) hoặccơ sở mua phải lập Bảng kê thu mua hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản (trường hợpmua nông sản của người trực tiếp sản xuất bán ra không có hoá đơn).

- Nếu mua nông sản của người bán không phải là ngườitrực tiếp sản xuất bán ra thì phải có hoá đơn GTGT (trường hợp mua nông sản củacác đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế) hoặc hoá đơn bán hàng(trường hợp mua nông sản của các đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếptrên giá trị gia tăng).

2- Về việc khấu trừ thuế đầu vào:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 106/1999/TT-BTCngày 30/8/1999 của Bộ Tài chính thì:

a- Trường hợp cơ sở sản xuất, chế biến, thương mạinộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế mua nông sản chưa qua chế biến củangười trực tiếp sản xuất không có hoá đơn nhưng có bản kê hoặc của người kinhdoanh có hoá đơn bán hàng thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ (%)tính trên giá trị hàng hoá mua vào theo bản kê hoặc hoá đơn như sau:

- Tỷ lệ 5% đối với sản phẩm trồng trọt thuộc cácloại cây lấy nhựa, lấy mủ, lấy dầu, bông, mía cây, chè búp tươi, lúa, gạo, ngô,khoai sắn;

- Tỷ lệ 3% đối với các loại sản phẩm là nông sảnkhông quy định trong nhóm được khấu trừ 5% nêu trên.

Việc khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ (%) nêu trêncăn cứ theo tính hợp pháp của bản kê hoặc hoá đơn bán hàng, không phụ thuộc vàosố lượng hàng mua vào.

b- Trường hợp cơ sở sản xuất, chế biến, thương mạinộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế mua nông sản chưa qua chế biến củangười bán nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì việc khấu trừ thuế đượcthực hiện như sau:

- Được khấu trừ thuế đầu vào ghi trên hoá đơn giátrị gia tăng, nếu mua của người bán là đối tượng kinh doanh hàng nông sản

- Không được khấu trừ thuế đầu vào đối với hàng nôngsản mua của người trực tiếp sản xuất (do hàng nông sản trong trường hợp này làđối tượng không chịu thuế GTGT)

3- Về nguyên tắc xác định số thuế GTGT phải nộp:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày27/6/1998 của Bộ Tài chính thì số thuế phải nộp đối với cơ sở nộp thuế GTGTtheo phương pháp khấu trừ thuế được xác định như sau:

Số thuế GTGT đầu vào = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGTđầu vào được khấu trừ

Về nguyên tắc xác định số thuế GTGT đầu ra và sốthuế GTGT đầu vào được khấu trừ đã được hướng dẫn chi tiết tại các Thông tư nêutrên của Bộ Tài chính. Nội dung các Thông tư nêu trên đều đã được đăng tải trênCông báo của Nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng cục cảnh sát nhândân - Bộ Công an được biết./.

K/T TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Thị Cúc