BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/BXD-TCCB
V/v Thành lập Khoa Quản lý đô thị và Khoa Lý luận chính trị thuộc Trường Cao đẳng XD Công trình đô thị

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Trường Cao đẳng Xây dựng Công trìnhđô thị.

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 33/TTr-TCĐ ngày 14/01/2013của Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị đề nghị Bộ cho phép thành lậpKhoa Quản lý đô thị và Khoa Lý luận chính trị thuộc Trường.

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Đề án một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quảgiảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trongcác trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyênnghiệp và dạy nghề, căn cứ nhu cầu thực tế và đề nghị của Trường, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị đượcthành lập:

- Khoa Quản lý đô thị trên cơ sở sắp xếp lại một số bộ mônthuộc các khoa hiện có và bổ sung đào tạo một số chuyên ngành phục vụ quản lýnhà nước của ngành Xây dựng;

- Khoa Lý luận chính trị trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Mác – LêNin hiện nay và bổ sung thành lập các bộ môn khác cho phù hợp với chức năng,nhiệm vụ đào tạo của khoa.

2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị cótrách nhiệm xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổchức của Khoa Quản lý đô thị và Khoa Lý luận chính trị nhằm đảm bảo đúng mục tiêu,chất lượng đào tạo của các khoa mới được thành lập.

Bộ thông báo để Trường biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn