CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 332/CP-CN
V/v kết quả gói thầu số 3 Dự án đầu tư xây dựng cảng Cái Lân

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 258/GTVT-KHCN ngày 20 tháng 1 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 14 BKH/VPXT ngày 17 tháng 2 năm 2003) về kết quả đấu thầu gói thầu số 3 (thiết bị bốc xếp hàng hoá) Dự án đầu tư xây dựng cảng Cái Lân (vay vốn JBIC), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 3 (thiết bị bốc xếp hàng hoá) Dự án đầu tư xây dựng cảng Cái Lân với nội dung cụ thể như sau:

a/ Nhà trúng thầu: KANEMATSU (Nhật Bản).

b/ Giá Trúng thầu (Bao gồm phụ tùng không bắt buộc, không bao gồm dự phòng và thuế) là: 1.993.920.086 Yên Nhật Bản.

c/ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

d/ Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt nội dung hợp đồng và chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng