TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/GSQL-GQ3
V/v xuất khẩu phế liệu nhựa qua cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 1159/HQHG-NVngày 27/11/2012 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc ghi tại trích yếu, căncứ ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 3167/BCT-BGMN ngày 23/04/2013,Tổng cục Hải quan (Cục GSQL) có ý kiến như sau:

1. Mặt hàng phế liệu nhựa có nguồngốc trong nước được làm thủ tục xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoàiKhu kinh tế cửa khẩu theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 Thôngtư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ Công Thương.

2. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh HàGiang chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc khi làm thủ tục xuất khẩucho mặt hàng phế liệu nhựa qua cửa khẩu phụ, lối mở nêu tại điểm 1 trên đâyphải kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo hàng phế liệu nhựa có nguồn gốc trongnước, không phải là hàng tạm nhập - tái xuất.

Tổng cục Hải quan (Cục GSQL) trảlời Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (Vụ TMBG&MN) (để p/h);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha