BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô của Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái tại thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái tại thành phố Hồ Chí Minh.
(Địa chỉ: 77 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam kính chào Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái tại thành phố Hồ Chí Minhvà trân trọng phúc đáp công hàm số 57301/622 ngày 20/11/2013 của Tổng Lãnh sựquán Hoàng gia Thái tại thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển nhượng chiếc xe ôtô hiệu Toyota Landcruiser, 08 chỗ ngồi, sản xuất năm 2003, số khungJTEHT05JI32038112, số máy 2UZ9077741, mang tên Tổng Lãnh sự quán tại thành phốHồ Chí Minh như sau:

Căn cứ nội dung công văn số 6796/TCHQ-GSQL ngày13/11/2013 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 53/2013/QĐ-TTgngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Tổng Lãnh sự quán Hoàng giaThái tại thành phố Hồ Chí Minh liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố HồChí Minh để được hướng dẫn giải quyết thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô nêutrên theo quy định.

Chính sách thuế áp dụng khi chuyển nhượng chiếc xeô tô trên thực hiện theo quy định tại điểm a và c Khoản 4 Điều 9 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg dẫn trên.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tớiTổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái tại thành phố Hồ Chí Minh lời chào trântrọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT- Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh