BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/TCHQ-TXNK
V/v phân loại nam châm chưa từ hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan Thừa Thiên – Huế

Trả lời công văn số 956/HQTTH-NV ngày 5.12.2011 của Cục Hảiquan Thừa Thiên - Huế về việc phân loại mặt hàng làm từ vật liệu Ferrit bari vàđược dùng làm nam châm sau khi từ hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với hànghóa xuất nhập khẩu tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tàichính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tưsố 184/2010/TT-BTC ngày 15.11.2010 và Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày14.11.2011 của Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải HS nhóm 85.05; thì:

- Các vật thể có xu hướng trở thành nam châm vĩnh cửu baogồm các miếng kim loại hoặc bằng Ferrit kết tụ (Ferrit be ri chẳng hạn), mà quahình dáng của chúng (thông thường hình khối hoặc hình đĩa) và qua thành phần củachúng, rõ ràng là có xu hướng trở thành nam châm vĩnh cửu sau khi từ hoá sẽđược xếp vào nhóm 85.05.

- Các nam châm điện, nam châm vĩnhcửu và các thành phần từ tính đã được miêu tả ở trên, chúng được hiện diện cùnglúc với máy móc, thiết bị, dụng cụ, trò chơi mà chúng tạo thành thì chúng phảiđược xếp cùng nhóm với máy móc, dụng cụ này…

Do đó, nếu các vật thể được làm từFerrit bari được dùng làm nam châm sau khi từ hóa, được nhập khẩu riêng sẽthuộc nhóm 8505, mã số 8505.19.00.00 (Thông tư 184/2010/TT-BTC ) hoặc mã số8505.19.00 (Thông tư 157/2011/TT-BTC).

Trường hợp nam châm nhập khẩu cùnglinh kiện để lắp ráp loa, đã có đặc trưng cơ bản của loa thì được phân loại vàonhóm 85.18 (Chú giải quy tắc 2a).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để CụcHải quan Thừa Thiên – Huế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL HH XNK;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường