THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/TTg-KTN
V/v triển khai kết luận của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh QHCT Khu trung tâm chính trị Ba Đình, Tp Hà Nội

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh Quyhoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/2000(văn bản số 54-KL/TW ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương);Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nộikhẩn trương triển khai các công việc sau đây:

1. Bộ Xây dựng:

- Tiếp thu nội dung Kết luận của Bộ Chính trị, tập trung chỉđạo hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị BaĐình, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý II năm2013.

- Chỉ đạo, xây dựng phương án mở rộng đường Độc Lập theo quyhoạch được duyệt; lập quy hoạch khu trụ sở các cơ quan Trung ương tại khu vựcTây Hồ Tây và Mỹ Đình.

2. Văn phòng Chính phủ:

- Cùng Văn phòng Trung ương nghiên cứu việc đầu tư xây dựngKhu Tổ hợp dịch vụ khách sạn cao cấp phục vụ chung cho các cơ quan Trung ươngtrong Trung tâm chính trị Ba Đình tại số 35-37 Hùng Vương, số 8-10 Chu Văn Anvà khu trụ sở Bộ Tư pháp.

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khaiDự án bãi đỗ xe ô tô cho các cơ quan trung ương tại khu vực tập thể Bảo tàng HồChí Minh hiện nay, theo Quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội lập, triểnkhai và hoàn thành dự án giải toả khu nhà phía Nam thảm cỏ Quảng trường Ba Đìnhlàm cơ sở để mở rộng chiều dài Quảng trường.

3. Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu bổ sungcác công trình quốc phòng, an ninh cần thiết và phương án xây dựng các côngtrình ngầm và tổ chức giao thông Khu trung tâm chính trị Ba Đình, bảo đảm hoạtđộng giao thông trong thời bình và cả trong thời chiến.

4. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và Tổng cục Thống kê chủ động nghiên cứu phương án di dời trụsở theo kết luận của Bộ Chính trị, đề xuất kế hoạch, lộ trình thực hiện.

5. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

- Chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tảitính toán kỹ phương án tổ chức giao thông đối nội và giao thông đối ngoại choKhu trung tâm chính trị Ba Đình, bảo đảm giao thông thông suốt.

- Khẩn trương triển khai giải pháp mặt bằng và bàn giao choBộ Xây dựng lập quy hoạch khu trụ sở các cơ quan Trung ương tại khu vực Tây HồTây trong năm 2013.

- Tiến hành di dời và bàn giao mặt bằng khu dân cư tập thểBảo tàng Hồ Chí Minh (phía sau khu di tích Phủ Chủ tịch) cho Văn phòng Chínhphủ để triển khai dự án xây dựng bãi đỗ xe theo quy hoạch cho các cơ quan Trungương.

- Tổ chức lập dự án xây dựng khu chung cư chất lượng cao,phục vụ tái định cư tại chỗ cho khu dân cư tập thể 354.

- Lập, triển khai và hoàn thành dự án di dời khu dân cư tậpthể Bộ Công an (trong khu Trung đoàn 600 Bộ Tư lệnh cảnh vệ); khu dân cư xencấy trong tập thể số 32-34 đường Điện Biên Phủ. Nghiên cứu, đề xuất phương ántổ chức di dời dân cư tại khu vực phía Bắc Văn phòng Chính phủ, tạo điều kiệnxây dựng quảng trường công cộng và hoàn thiện công viên ven Hồ Tây.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Các Bộ: TC, CA, GTVT, VH-TT và DL;
- Bộ TL cảnh vệ, Bộ TL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN; các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, V.III, KHTC; Cục QT;
- Lưu: VT, KTN (3b), Nghĩa (37)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng