ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 332/UBND-ĐTMT
Về chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam được đầu tư tại phường Tân Thuận Đông, quận 7.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân quận 7;
- Sở Tài chính;
- Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyênvà Môi trường tại Công văn số 36/TNMT-QHSDĐ ngày 02 tháng 01 năm 2008 về giảiquyết hồ sơ xin giao đất của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam tạiphường Tân Thuận Đông, quận 7 để đầu tư xây dựng chung cư cao tầng - trung tâmthương mại; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận chủ trương choCông ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam được chuyển mục đích sử dụng khu đấtCông ty đang quản lý sử dụng tại phường Tân Thuận Đông, quận 7 để đầu tư xâydựng chung cư cao tầng - trung tâm thương mại. Trong thời hạn 12 tháng Công tyCổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam không triển khai thực hiện dự án sẽ thu hồitheo quy định.

2. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúcphối hợp Sở Giao thông - Công chính, Ủy ban nhân dân quận 7 xác định lộ giớituyến đường Nguyễn Văn Quý và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đối với khu đấtđể làm cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Giao Sở Tài chính chủ trìphối hợp Ủy ban nhân dân quận 7 xác định, trình duyệt giá trị quyền sử dụng đấtphù hợp giá thị trường và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

4. Công ty Cổ phần Thuốc sáttrùng Việt Nam:

- Liên hệ với Sở Xây dựng đểđược hướng dẫn lập, trình duyệt dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Liên hệ với Sở Tài nguyên vàMôi trường để được hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được thẩmđịnh phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm2006 của Chính phủ;

5. Sở Tài nguyên và Môi trườngtrình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giao đất sau khi hoàn tất các nộidung trên theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-VH) LH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín