ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/UBND-GT
V/v triển khai thực hiện việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Các Sở, Ngành: Giao thông vận tải, Công an Thành phố, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Tổng Công ty vận tải Hà Nội.

Để chuẩn bị các điều kiện triểnkhai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 35/TTg-KTN ngày09/01/2012 và Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND Thành phố vềđiều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội gópphần giảm ùn tắc giao thông, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho các sở, banngành, quận huyện liên quan như sau:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủtrì phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương và Thành phố để thống nhất nộidung phổ biến, tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và các quy định cụ thể về điềuchỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố để tổ chức, cánhân chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì,phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng điều chỉnh thờigian, tần suất phương tiện vận tải hành khách công cộng, điều chỉnh quy địnhgiờ hoạt động của một số phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố, chỉ đạolực lượng Thanh tra GTVT hướng dẫn, phân luồng, tổ chức giao thông phù hợp vớiviệc điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh theo quy định của UBND Thànhphố. Đồng thời, tổ chức thực hiện các giải pháp khác đồng bộ với việc điềuchỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

- Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo,hướng dẫn, giám sát và chịu trách nhiệm về việc lên phương án và tổ chức thựchiện điều chỉnh giờ học tập tại các trường học trên địa bàn Thành phố theo đúngquy định của UBND Thành phố.

- Sở Công Thương chỉ đạo, hướngdẫn, giám sát và chịu trách nhiệm về việc các trung tâm thương mại chủ động lênphương án và tổ chức thực hiện điều chỉnh giờ kinh doanh của các đơn vị theoquy định của UBND Thành phố.

- Công an Thành phố tổ chức điềuchỉnh việc hướng dẫn, phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện, điềuchỉnh hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông phù hợp với quy định vềđiều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố; tổ chứcgiám sát thực hiện việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh thươngmại trên địa bàn thành phố của các cơ quan, trường học và trung tâm thương mại.

- UBND các quận, huyện, thị xã tổchức tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan đóng trên địa bàn, các phường, xã,tổ dân phố, từng hộ gia đình về các quy định về điều chỉnh giờ làm việc, họctập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố và chủ động lập phương án, thực hiệnviệc điều chỉnh giờ làm việc, học tập của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phươngmình theo đúng quy định của Thành phố.

- Tổng công ty vận tải Hà Nội vàcác đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phối hợp với Sở Giao thôngvận tải bố trí lại biểu đồ, tần suất hoạt động các tuyến xe buýt đảm bảo yêucầu vận chuyển hành khách trên địa bàn phù hợp với quy định điều chỉnh giờ làmviệc, học tập, kinh doanh của Thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Xuân Phúc - UV BCT, Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Đ/c Bí thư TU; (để b/c)
- TTTU, TT HĐND TP; (để b/c)
- VP CP, các Bộ: GTVT, Công an, Công Thương;
- UBMTTQ và các đoàn thể chính trị TP;
- VPTU và các Ban Đảng TU;
- VP ĐĐBQH và HĐND TP, các Ban HĐND TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- VPUB: CVP, các PVP, các PCV, PHCTC;
- Lưu VT, GTthg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo