VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3320/VPCP-VX
V/v gia nhập công ước quốc tế về quyền tác giả

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Văn hoá-Thông tin
- Bộ Ngoại Giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Bưu chính Viễn Thông.

Xét tờ trình của Bộ Văn hoá-Thông tin (công văn số 16914/VHTT-BQTG ngày 25 tháng 4 năm 2003) và Báo cáo của Văn phòng Chính phủ về kết quả cuộc họp ngày 19 tháng 6 năm 2003 giữa một số Bộ, cơ quan liên quan về việc gia nhập 4 công ước quốc tế về quyền tác giả và các quyền liên quan. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Văn hoá-Thông tin chuẩn bị Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước về việc nước ta gia nhập các công ước quốc tế và Đề án chuẩn bị thực hiện các công ước quốc tế về quyền tác giả các quyền liên quan: Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật; Công ước Rome 1961 bảo hộ người sản xuất bản ghi âm, tổ chứ phát sóng; Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ; Công ước Brussels liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh.

- Tờ trình và Đề án cần được soạn thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc họp do Văn phòng Chính phủ chủ trì ngày 19 tháng 6 năm 2003 về việc này, hoàn thiện sau khi lấy ý kiến chính thức của một số Bộ, cơ quan liên quan và được trình lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 7 năm 2003.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản