BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3321/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 2683/CT-TTHT ngày14/05/2013, công văn s 1790/CT-TTHT ngày 21/03/2014 và công văn số 2873/CT-BC-TT 1 ngày 23/04/2014 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về hạch toán chi phíkhi xác định thu nhập chịu thuếthu nhập doanh nghiệp đối với khoản thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp bị truy thu do xác định giá trịgia tăng để tính thuế GTGT. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Mục IV, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về các khoản chi được trừvà không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp quyđịnh:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệpđược trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đyđủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Tại Điểm 2.29, Điểm 2.31, Khoản 2, Mục IV, Thông tư số130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn không được tínhvào chi phí được trừ:

“2.29. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: viphạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng kýkinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định củapháp luật”.

“2.31. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặchoàn; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân”.

Tại Khon1, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính cóhướng dẫn:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệpđược trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày27/07/2012 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệpđược trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanhcủa doanh nghiệp;

b. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Tại Điểm 2.29, Điểm 2.31, Khoản 2, Điều 6, Thông tư số123/2012/TT-BTC có hướngdẫnkhông được tính vào chi phí được trừ:

“2.29. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: viphạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thngkê, vi phạm pháp luật về thuế và các khoản phạt vềvi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật”.

“2.31. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đãđược khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sn c định là ô tô từ 9 chỗ ngi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luậtvề thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân”.

Theo báo cáo tại các công văn nêu trên và qua trao đi với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp Ngân hàng BNPParibas chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kê khai thuế GTGT theo 02phương pháp: phương pháp khấu trừ đối với hoạt động tín dụng và phương pháptrực tiếp đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ, trong quá trình thanh tra việc chp hành pháp luật thuế năm 2011, Cục thuế Thành phố Hồ ChíMinh phát hiện Chi nhánh Ngân hàng PBN Paribas có phát sinh âm thuế GTGT (theophương pháp trựctiếp) đối với hoạt độngkinh doanh ngoại tệ nhưng khi thực hiện kê khai thuế TNDN thì kê khai có lãi đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ này. Đ nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minhyêu cu đơn vị giải trình để xác định đượccụ thể nguyên nhân của vướng mắc trên. Trên cơ sởđó, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo đúng quy định của các văn bản quyphạm pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-3b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung