VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3321/VPCP-TCCB
V/v rà soát, soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cụ thể về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa - Thông tin;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tạiCông văn ngày 05 tháng 6 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, cácBộ, cơ quan có liên quan rà soát các quy định của pháp luật hiện hành để soạnthảo, trình Chính phủ trong Quý IV năm 2007 dự thảo Nghị định ban hành Quy chếquy định cụ thể về tổ chức tang lễ cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp khitừ trần theo hướng lành mạnh, văn minh, trang trọng, tiết kiệm, có kếthừa những phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chống xa hoa, phôtrương, lãng phí và hủ tục.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc,
 Trần Quốc Toản; Website CP; các Vụ, đơn vị: VX, CN, TH;
- Lưu: VT, TCCB (03); Hào 65 b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao