BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3321TCT/NV5
V/v Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2001

Kính gửi: Công ty Hưng nghiệp cổ phầnTNHH Pou Chen Việt Nam

Trả lời công văn số 317/CV-PCVngày 2/7/2001 của Công ty đề nghị giải đáp một số vướng mắc về chính sách thuế,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế doanh thu đối vớiviệc bán nguyên liệu cho nước ngoài tại thời điểm trước ngày 1/1/1999: Theo quyđịnh tại Thông tư 97TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 96/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanhthu thì trường hợp Công ty bán lại một số nguyên liệu không sử dụng (đã đượcphép nhập khẩu trước đây để sản xuất) do thay đổi đơn hàng cho khách hàng nướcngoài thì Công ty phải nộp thuế doanh thu theo hoạt động kinh doanh xuất khẩulà 1% tính trên doanh thu xuất khẩu.

2. Đối với trường hợp Công tyPou Chen Việt Nam (là doanh nghiệp chế xuất), ký hợp đồng mua nguyên liệu vớiCông ty Crecimiento Industrial Co, ltd ở Đài Loan, nhưng số nguyên liệu này nếuđược Công ty Crecimiento Industrial Co, ltd ở Đài Loan uỷ quyền cho cho Công tyCrecimiento Industrial tại Việt Nam giao hàng và làm đầy đủ thủ tục Hải quan theođúng quy định khi giao hàng cho Công ty Pou Chen Việt Nam tại Việt Nam thì khoảntiền mua nguyên liệu mà Công ty Pou Chen Việt Nam thanh toán cho Công ty CrecimientoIndustrial Co, ltd ở Đài Loan không phải nộp thuế nhà thầu theo quy định tạiThông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độthuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tạiViệt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại ViệtNam.

Tổng cục Thuế trả lời để Côngty biết và thực hiện.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC THUẾ
Trương Chí Trung