BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: khai trị giá hàng hóa gia công trên tờ khai xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Hiện nay, có hiện tượng khi làm thủ tục xuất khẩu đối với sản phẩm gia công, một số doanh nghiệp chỉ khai đơn giá gia công mà không khai theo trị giá FOB, DAF, DAP (INCOTERM 2010) tại ô 17 của tờ khai HQ/2002-XK. Việc khai không đúng trị giá hàng hóa gia công đã làm sai lệch số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu hàng năm, gây nhập siêu ảo, khó khăn cho công tác quản lý điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa của nhà nước. Mặt khác, việc khai không đúng trị giá gia công sẽ dẫn đến không khớp về số liệu xuất nhập khẩu (về kim ngạch, đơn giá…) giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan nước nhập khẩu khi cần đối chiếu để chống bán phá giá. Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại điểm 2.2.2, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì“đối với hàng hóa xuất khẩu, trị giá thống kê là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất (giá FOB; DAF)” do người khai hải quan khai. Theo đó, “trị giá hàng hóa cho các loại hình đặc thù như hàng gia công, chế biến, lắp ráp: tính đầy đủ trị giá hàng hóa là nguyên liệu trước khi gia công, chế biến, lắp ráp và toàn bộ trị giá thành phẩm hoàn trả sau khi gia công, chế biến, lắp ráp”.
Căn cứ các hướng dẫn trên, việc khai đơn giá hàng hóa gia công trên tờ khai xuất khẩu (ô 17 của tờ khai HQ/ 2002/XK ) được xác định dựa trên nguyên tắc: tính toàn bộ giá cấu thành của một đơn vị sản phẩm theo giá FOB, giá DAF hoặc giá DAP (INCOTERM 2010).
Trường hợp không xác định được trị giá theo giá FOB, DAF hoặc giá DAP thì xác định theo công thức:
Giá của một đơn vị hàng hóa xuất gia công bằng (=) (toàn bộ trị giá nguyên phụ liệu nhập khẩu cộng (+) các chi phí khác (nếu có) cộng (+) giá gia công)/sản phẩm.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TCHQ (để phối hợp);
- Công ty giầy Rieker Việt Nam (thay trả lời);
(Lô 1, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh