TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3324/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2016

Kínhgửi: Công ty TNHH Dae Yun Việt Nam
Địa chỉ: Lô 23-25, Khu Chế xuất Linh Trung 1, Q.Thủ Đức
Mã số thuế: 0300741383

Trả lời văn thư số 01/CV /DY ngày17/3/2016 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng (GTGT) quy định đối tượng không chịu thuế:

“Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qualãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, táinhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuấtkhẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữanước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chếxuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khukinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinhtế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quantheo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữacác khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lýkhông thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của BộTài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu):

+ Tại Khoản 2 Điều 4 quy định vềngười nộp thuế:

“Tổ chức được thành lập và hoạtđộng theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật ViệtNam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh: mua dịch vụ, dịch vụ gắn vớihàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầuhoặc hợp đồng nhà thầu phụ; mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗhoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms); thực hiện phân phốihàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam(sau đây gọi chung là Bên Việt Nam) bao gồm:

Người nộp thuế theo hướng dẫn tạikhoản 2 Điều 4 Chương I có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng(GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trướckhi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài”.

+ Tại Điều 13 quy định tỷ lệ % đểtính thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với hàng hóa cung cấp theo hìnhthức xuất nhập khẩu tại chỗ là 1%;

Trường hợp Công ty theo trình bàylà doanh nghiệp chế xuất thành lập và hoạt động trong khu chế xuất, mua hànghóa từ nhà cung cấp nước ngoài theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ thì hànghóa mua bán theo hình thức này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, trước khithanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài, Công ty có nghĩa vụ tính, khấu trừ vàkê khai thuế TNDN (theo tỷ lệ 1% trên doanh thu tính thuế TNDN) để nộp vào Ngânsách Nhà nước.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tạivăn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: (VT,TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga