BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3324 TM/ĐT
V/v cơ quan giải quyết thủ tục nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Tổ hợp địa vật lý Thái Bình Dương
(16 Block G-1 12A Thanh Đa - Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 38- 03/CVAR ngày 02 tháng 7 năm 2003 của Tổ hợp Địa vật lý Thái Bình Dương về việc cơ quan tiếp nhận và giải quyết việc nhập khẩu và quản lý hoạt động của Tổ hợp; Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành thì Bộ Thương mại chỉ duyệt kế hoạch nhập khẩu và tạm nhập tái xuất thiết bị vật tư dầu khí của các nhà thầu dầu khí thăm dò và khai thác dầu khí, vận chuyển dầu khí theo hợp đồng (hoạt động theo điều chỉnh của Luật Dầu khí).

Tổ hợp Địa vật lý Thái Bình Dương thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài để làm dịch vụ cho các nhà thầu dầu khí, Tổ hợp đã và đang làm thủ tục nhập khẩu với UBND TP. Hồ Chí Minh, Tổ hợp tiếp tục được làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh để giải quyết việc nhập khẩu.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu