BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
Số: 3325/TCHQ-TXNK
V/v: ân hạn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel;
(1A Giang Văn Minh – Hà Nội)
- Công ty TNHH Phát triển năng lượng, dịch vụ thương mại và sản xuất Cát Lâm.
(Thôn Ngọc Loan – Văn Lâm – Hưng Yên)

Trả lời công văn số 110620/Cl-BTC ngày 20/6/2011 của Công ty TNHH Phát triển năng lượng, dịch vụ thương mại và sản xuất Cát Lâm và công văn không số ngày 20/6/2011 của Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel về việc ân hạn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế thì: “Để được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại các điểm c, d và đ khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế, người nộp thuế phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
a) Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất là ba trăm sáu mươi lăm ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, không nợ tiền thuế quá hạn, tiền phạt, chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật;
b) Được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
Trường hợp không đáp ứng một trong hai điều kiện trên thì phải nộp thuế trước khi nhận hàng.
Căn cứ quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế thì: “Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì việc thanh toán được thực hiện theo trình tự sau: tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu; tiền thuế phát sinh; tiền phạt”.
Tra cứu trên hệ thống KTT559 ngày 12/7/2011, Công ty TNHH Phát triển năng lượng, dịch vụ thương mại và sản xuất Cát Lâm đang có nợ thuế quá hạn tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng số tiền là 3.438.861.597 đồng, nợ trong hạn số tiền là 155.769.259 đồng.
Đề nghị Công ty TNHH Phát triển năng lượng, dịch vụ thương mại và sản xuất Cát Lâm nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định trên.

>> Xem thêm:  Hỗ trợ bồi thường cho doanh nghiệp thuê đất khi nhà nước thu hồi đất ? Đền bù đất ở khi thu hồi ?

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Phát triển năng lượng, dịch vụ thương mại và sản xuất Cát Lâm được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Ủy ban nhân dân huyện thu hồi đất có đúng không ? Bồi thường đất nông nghiệp, đất vườn bị thu hồi ?