BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3326/BNN-XD
V/v sử dụng mốc cao tọa độ cho các dự án thủy lợi thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Tp.HCM

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được văn bảnsố 4503/UB-CNN ngày 13/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việcsử dụng mốc cao tọa độ cho các dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úngkhu vực thành phố Hồ Chí Minh (Quy hoạch), về việc này Bộ Nông nghiệp và PTNTcó ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Ban Quản lýĐầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 (Ban 9) lập lưới khống chế về mặt bằng và độ caonhằm mục đích thống nhất chung hệ thống cao tọa độ để phục vụ cho tính toánthủy văn, thủy lực cho dự án, đồng thời phục vụ thiết kế các bước cho 12 cốnglớn kiểm soát triều thuộc Quy hoạch.

Lưới khống chế mặt bằng (đường chuyền hạng 4) đã được thựchiện trên cơ sở các điểm tọa độ hạng II, III nhà nước, mỗi cống có 02 mốc tọađộ (tổng cộng 24 mốc tọa độ). Lưới khống chế độ cao (lưới thủy chuẩn hạng III)được lập trên cơ sở các mốc cao độ hạng I, II nhà nước, mỗi cổng có 01 mốc,ngoài ra còn có 22 mốc khác ở các vị trí trung gian và 03 mốc ở các trạm thủyvăn Phú An, Nhà Bè, Bến Lức. Hệ tọa độ và cao độ khảo sát sử dụng: Tọa độ nhànước VN-2000, cao độ nhà nước hệ Hòn Dấu (số liệu cao tọa độ các mốc nhà nướcdo Trung tâm Dữ liệu Đo đạc và Bản đồ phía Nam cấp). Kích thước các mốc áp dụngtheo quy định tại Phụ lục I (Mốc thường trên nền đất yếu) – QCVN 11:2008 BTNMT.Ban 9 đã cử cán bộ giám sát trong quá trình thực hiện và nghiệm thu sản phẩmkhảo sát theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Như vậy, hệ thống mốc cao tọa độ đã được xây dựng đủ điềukiện để sử dụng cho việc lập dự án và thiết kế cho 12 cống lớn. Việc sử dụngcác mốc cao tọa độ nêu trên cho các công trình thủy lợi khác thuộc quy hoạchcòn phụ thuộc vào thời điểm xây dựng và vị trí công trình xây dựng. Đề nghịUBND thành phố Hồ Chí Minh giao trung tâm điều hành chương trình chống ngậpnước thành phố Hồ Chí Minh làm việc cụ thể với Cục Quản lý xây dựng công trình(B2) để có hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đào Xuân Học;
- Sở NN&PTNT Tp.HCM, tỉnh LA;
- Ban Quản lý ĐT&XDTL9;
- Trung tâm ĐHCTCNN tp.HCM;
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng