BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3326 /TM-ĐT
V/v góp ý miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 7194TC/TCT ngày 11 tháng 7 năm 2003 về góp ý kiến văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu dự thảo văn bản; Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với dự thảo báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị đối với các dự án đầu tư trong nước theo quy định tại Nghị định số 51/CP ngày 8/7/1999.

2. Đề nghị Bộ Tài chính bổ sung vào dự thảo báo cáo nội dung sửa đổi Quyết định 176/1999/QĐ-TTg về miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu cho sản xuất trong 5 năm kể từ khi sản xuất đối với các dự án có vốn đầu tư trong nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại để Bộ Tài chính tham khảo bổ sung dự thảo văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu