BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3327/BGDĐT-CTHSSV
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG NS-VSMT trong trường học năm 2012 và kế hoạch 2013-2015

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Để có căn cứ báo cáo Thủ tướng Chínhphủ về kết quả thực hiện hàng năm Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch vàVệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2012-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạoyêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục phối hợp với các ban,ngành có liên quan tại địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tácnước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học được giao tại Quyết định số 366/QĐ-TTgngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Báo cáo kết quả thực hiện Tiểudự án 2 (Thuộc dự án 1 tại Quyết định số 366/QĐ-TTg ):“Xây dựng công trình nướcsạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trường học mầm non, trường học phổ thông” vềviệc sử dụng kinh phí được cấp năm 2012 (tỷ lệ giải ngân, cơ cấu phân bổ chocác hoạt động, dự án đầu tư, công tác quản lý và phối hợp trong triển khai thựchiện nguồn vốn,...); Tỷ lệ công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trongtrường học đạt được đến hết năm 2012, số công trình được xây mới, sửa chữa.

3. Xây dựng kế hoạch, đề xuất nhucầu kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa các công trình nước sạch và nhà tiêuhợp vệ sinh trong trường học kèm theo kế hoạch phân bổ kinh phí năm 2013 vàgiai đoạn 2013-2015 (theo Phụ lục đính kèm).

Báo cáo kết quả và đề xuất nhu cầucủa các sở giáo dục và đào tạo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày15/6/2013 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục vàĐào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Điện thoại/Fax: 043 8680367; E-mail:[email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thànhphố:.............................

KẾTQUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNGTHÔN TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2012

BẢNG 1. CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH

Đơnvị tính: triệu đồng

STT

Huyện

Tổng số trường học

Số trường học có công trình nước sạch

Kinh phí

Tổng số

Số công trình xây mới

Số công trình được sửa chữa

Phân bổ

Tỷ lệ giải ngân

1

A

2

B

........

Tổng số

BẢNG 2. CÔNG TRÌNH NHÀ TIÊU HỢPVỆ SINH

Đơnvị tính: triệu đồng

STT

Huyện

Tổng số

trường học

Số trường học có nhà tiêu hợp vệ sinh

Kinh phí

Tổng số

Số công trình

xây mới

Số công trình

được sửa chữa

Phân bổ

Tỷ lệ giải ngân

1

A

2

B

........

Tổng số

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thànhphố:.............................

KẾHOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH TRONG TRƯỜNGHỌC GIAI ĐOẠN 2013-2015

BẢNG 1. CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH

Đơnvị tính: triệu đồng

STT

Huyện

Kế hoạch năm 2013

Kế hoạch năm 2014

Kế hoạch năm 2015

Xây mới

Sửa chữa

Kinh phí

Xây mới

Sửa chữa

Kinh phí

Xây mới

Sửa chữa

Kinh phí

1

A

2

B

........

Tổng số

BẢNG 2. CÔNG TRÌNH NHÀ TIÊU HỢPVỆ SINH

Đơnvị tính: triệu đồng

STT

Huyện

Kế hoạch năm 2013

Kế hoạch năm 2014

Kế hoạch năm 2015

Xây mới

Sửa chữa

Kinh phí

Xây mới

Sửa chữa

Kinh phí

Xây mới

Sửa chữa

Kinh phí

1

A

2

B

........

Tổng số