BỘ TÀI CHÍNH
------------------
V/v: Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu Vinyl chloride monomer (VCM)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
- Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ;
- Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina.

Trả lời công văn số 03/2012/cv-PMPC ngày 2/12/2012 của Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ; công văn số 7175/TPCV ngày 3/2/2012 của Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina về việc đề nghị điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu Vinyl chloride monomer (VCM), mã HS 2903.21.00 về mức 0%, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
- Về việc điều chỉnh thuế suất tăng từ 0% lên 3% đối với mặt hàng Vinyl clorua monome (VCM):
Từ ngày 31/12/2011 trở về trước: mặt hàng Vinyl clorua monome (VCM): có dòng thuế riêng thuộc mã số là 2903.21.10.00 và có mức thuế suất thuế nhập khẩu là 0% (qui định tại Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính). Từ ngày 1/1/2012 trở đi, mặt hàng này không có dòng thuế riêng mà được phân loại chung vào mã số 2903.21.00 là dòng thuế của nhóm mặt hàng Vinyl chloride (chloroethylen), với mức thuế suất thuế nhập khẩu là 3% (qui định tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011).
Việc thay đổi thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng này là do Danh mục biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC phải thực hiện chuyển đổi theo Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2012 và phải thực hiện gộp dòng từ hai dòng thuế có mức thuế suất thuế nhập khẩu là 0% và 5%. Do vậy, dòng thuế thuộc mã số 2903.21.00 được quy định mức thuế suất là 3% theo nguyên tắc lấy theo mức thuế suất trung bình của hai dòng thuế phải gộp nhằm hạn chế tác động của việc thay đổi danh mục đối với các ngành sản xuất trong nước.
- Biểu thuế 2012 có thêm chương 98 nhằm quy định mức thuế suất riêng cho một số mặt hàng đặc thù để bảo hộ sản xuất trong nước hoặc để hạn chế nhập khẩu đối với những mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.
Mặt hàng PVC hiện đang có mức thuế suất thuế nhập khẩu là 8% (dạng hạt) và 7% (dạng bột) vì vậy mức thuế suất của nguyên liệu đầu vào VCM là 3% cũng là mức chênh lệch hợp lý giữa nguyên liệu và thành phẩm. Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp về vấn đề này và sẽ phối hợp với các Bộ ngành nghiên cứu trong mối tương quan chung cho phù hợp.
Bộ Tài chính trả lời để doanh nghiệp được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ, TCT, Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (PXNK).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?

>> Xem thêm:  Tư vấn và xử lý việc chậm bàn giao khi mua đất ? Các loại thuế phải nộp khi mua đất để ở ?