BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3327/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4446/CT-KTr2 ngày 19/07/2010 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi về chínhsách thuế đối với hàng hóa, dịch vụ giảm giá và tài trợ để quảng cáo. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hóa, dịch vụ giảmgiá.

Tại Điều 6 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại vềhoạt động xúc tiến thương mại quy định: “Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa,dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngaytrước thời gian khuyến mại”.

Tại Mục 3, Chương II Nghị định số37/2006/NĐ-CP nêu trên có quy định về trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện khuyếnmại.

Tại điểm 2.4.a, Mục IV, Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ về thuế GTGT có quy định về sản phẩm,hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phải theo quy định củapháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Tại điểm 2.5, Mục IV, Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định: “2.5. Hàng hóa, dịch vụ có giảm giáthì trên hóa đơn ghi giá bán đã giảm thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuếGTGT.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợpCông ty cổ phần Lạc Việt thực hiện việc giảm giá dịch vụ thuê phòng khách sạn đểkhuyến mại thì mức giảm giá không được vượt quá 50% giá dịch vụ đó ngay trướcthời gian khuyến mại. Giá tính thuế GTGT ghi trên hóa đơn là giá bán đã giảm vàchưa có thuế GTGT.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ khôngđủ điều kiện để xác định là hàng hóa, dịch vụ khuyến mại theo quy định của phápluật về hoạt động xúc tiến thương mại thì Công ty phải khai thuế, nộp thuế nhưđối với hàng hóa, dịch vụ bán ra (chưa giảm giá) theo quy định hiện hành.

2. Đối với hàng hóa, dịch vụ sử dụngcho khách hàng là khách mời và khách hàng nội bộ.

Tại điểm 1.3, Mục I, Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC quy định về giá tính thuế GTGT: “1.3. Đối với hàng hóa, dịchvụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho, trả thay lương cho ngườilao động, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tươngđương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty có sử dụng hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng là khách mời vàtiêu dùng nội bộ thì giá tính thuế GTGT là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịchvụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

3. Về chi phí tàitrợ để quảng cáo.

Tại điểm 2.4.a, Mục IV, Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC quy định việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối vớihàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùngnội bộ: “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phụcvụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùngđể khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạtđộng xúc tiến thương mại thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên và sốlượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền;dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo”.

Theo Điều 2 hợp đồng số 075/HĐ-CIATngày 04/8/2009 và hợp đồng số 159/HĐ-CIAT ngày 19/10/2009 giữa Công ty cổ phầnLạc Việt và Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại quốc tế, thì trườnghợp Công ty cổ phần Lạc Việt dùng hàng hóa, dịch vụ tài trợ để quảng cáo đượcchấp nhận là chi phí quảng cáo nếu có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định và bịkhống chế theo quy định tại điểm 2.19, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

Việc lập hóa đơn đối với hàng hóa,dịch vụ khuyến mại, quảng cáo thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.4.a, Mục IV,Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai