BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3328/BTC-CST
V/v hướng dẫn thuế nhập khẩu ống gang cầu của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 7814/VPCP-KTTH ngày 4/11/2011 của Văn phòng Chính phủvề thuế nhập khẩu ống gang cầu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;

Căn cứ ý kiến của Đoàn kiểm tra theoBiên bản kiểm tra, ý kiến của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công vănsố 117/HQHCM-TXNK ngày 13/01/2012 và ý kiến của Tổng cục Hải quan về việc xử lýnợ thuế đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiệnnghĩa vụ thuế nhập khẩu đối với lô hàng ống gang nhập khẩu để phục vụ xây dựngcơ sở hạ tầng của dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố HồChí Minh của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (MST: 0301899038) nhưng do gặp khókhăn khách quan nên không đưa vào sử dụng được như sau: Được áp dụng mức thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi là 1% theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty vàcác cơ quan liên quan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan, Cục Thuế TP. HCM;
- TCHQ, Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy