TỔNG CỤC THUẾ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3328/TCT-DNK
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

Cơ sở Bình Quới
(512 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức)

Trả lời văn thư đề ngày 28/6/2005 của Cơ sở hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với một số mặt hàng cơ khí do cơ sở sản xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003; Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

Thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với các mặt hàng cơ khí do cơ sở sản xuất như sau:

Tên hàng

Mã số

Thuế suất thuế

GTGT (%)

1. Giỏ lưới

7326.20.90

5

2. Lưới sàng công nghiệp

7314.49.00

5

3. Khay sấy công nghiệp

7326.20.90

5

4. Lưới thép tráng kẽm

7314.41.00

5

5. Chảo gang (nếu là sản phẩm đúc)

- gang không dẻo

- gang dẻo

7325

7325.10.90

7325.99.90

5

5

6. Bình và nắp nhôm

- loại dùng cho gia đình

- loại không gắn với bình

7611.00.00 và 7612.90.99

7616.99.90

5

5

10

5

7. Vỉ lưới inox

7314.49.00

5

8. Xe đẩy vận hành

8716.80.90

5

9. Vành nhôm ráp vào động cơ nổ tùy thuộc công suất

8503.00.10

8503.00.90

5

5

Riêng mặt hàng Pallet được làm bằng sắt: nếu là loại dùng trong gia đình thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%; nếu là loại dùng trong công nghiệp áp dụng thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cơ sở biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng đại diện TCT tại TP.HCM;
- Cục Thuế TP.HCm
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến