BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3328/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV Huy Hưng Lợi
- Cục Thuế tỉnh An Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/2015 đề ngày3/6/2015 của Công ty TNHH Huy Hưng Lợi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau :

Để tăng cường quản lý thuế, hải quan đối với hàng hóaxuất khẩu qua biên giới đất liền, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 12485/BTC-TCTngày 18/9/2013 về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đếnhoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, trong đó Điểm 2.1 đãhướng dẫn rõ đối tượng phải áp dụng việc kiểm tra thực tế (100%) đối với hàng hóaxuất khẩu.

Do vậy, trường hợp tờ khai hàng hóa không đáp ứngđiều kiện về việc kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng hướng dẫn tại Điểm 2.1 Côngvăn số 12485/BTC-TCT nêu trên thì không đủ điều kiện xét khấu trừ, hoàn thuế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh An Giang liên hệ với Chi cụcHải quan cửa khẩu Tịnh Biên - Cục Hải quan tỉnh An Giang để chuyển hồ sơ hảiquan có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH MTV Huy Hưng Lợi (liênquan tới tờ khai xuất khẩu số 120 ngày 13/02/2014 đã đăng ký tại cửa khẩu TịnhBiên tỉnh An Giang) tới Tổng cục Hải quan để kiểm tra, chấn chỉnh công tác hoạtđộng nghiệp vụ của cán bộ, công chức hải quan thừa hành công vụ, đồng thời gửiTổng cục Thuế để biết và phối hợp công tác.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH MTV HuyHưng Lợi, Cục Thuế tỉnh An Giang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- TCHQ (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).8

LT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn