BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/BNN-KH
V/v luân chuyển vắc xin LMLM type O dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thú y
- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ về việc luân chuyển vắc xin LMLM type O, tại văn bản số 516/VPCP-KTTHngày 22/01/2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônyêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty cổ phần Thuốc thúy Trung ương NAVETCO thực hiện:

- Xuất 1,6 triệu liều vắc xin LMLMtype O (loại Aftovac) từ Quỹ dự trữ quốc gia cho Chương trình quốc gia khốngchế bệnh LMLM và ghi giảm vốn dự trữ quốc gia.

- Xuất bán 1 triệu liều vắc xinLMLM type O từ Quỹ dự trữ quốc gia, số tiền thu được sử dụng để mua vắc xinLMLM 2 type O+A đưa vào dự trữ quốc gai.

- Kịp thời xây dựng phương án giábán tối thiểu vắc xin LMLM type O và giá mua tối đa vắc xin LMLM 2 type O+A đểbáo cáo Bộ Tài chính quyết định.

2. Cục Thú y căn cứ vào nhucầu sử dụng vắc xin LMLM phục vụ Chương trình quốc gia khống chế bệnh LMLM(Chương trình) và dự toán ngân sách đã được giao để lựa chọn chủng loại và sốlượng vắc xin LMLM phù hợp, hiệu quả.

Việc hạch toán giá vắc xin LMLMtype O xuất cho Chương trình (1,6 triệu liều vắc xin LMLM type O loại Aftovac)bằng giá vắc xin LMLM type O dự trữ quốc gia. Kinh phí mua số vắc xin này củaChương trình không thực hiện phân bổ.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ kịpthời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và ĐT;
- T.Cục DTQG (Bộ T/C);
- Vụ T/C;
- Lưu: VT, KH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám