TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/GSQL-GQ3
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe gắn máy hai bánh theo hình thức phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 866/HQHN-GSQL ngày 10/4/2013 củaCục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý vềHải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội nghiên cứu kỹnội dung quy định tại điểm 2.1, khoản 2, Mục I Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính và các nội dung liên quankhác để xem xét, giải quyết thủ tục cấp giấy phép đối với chiếc xe gắn máy haibánh hiệu BMW G 650 GS SERTAO R13, mới 100%; số khung WB1013605CZF80125 của ôngTAYFUN UNER - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH CARLSBERG Đông Dương đúng loạihình theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan lưu ý Cục Hải quanthành phố Hà Nội tại hồ sơ gửi kèm công văn số 866/HQHN-GSQL dẫn trên, ôngTAYFUN UNER đề nghị tạm nhập khẩu chiếc xe gắn máy để sử dụng trong thời gianlàm việc tại Việt Nam và sẽ tái xuất khi hết thời hạn công tác.

Về chính sách thuế đối với chiếc xe gắn máy nêutrên thực hiện theo quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hảiquan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha