BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 333/LĐTBXH-BHLĐ
V/v chế độ trang bị PTBVCN cho người lao động

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bà Nguyễn Thị Lan
(Công nhân Nông trường Dầu Giây, Công ty Cao su tỉnh Đồng Nai)

Sau khi nghiên cứu thư của bà đề ngày 02/4/2003 về việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại thực hiện theo Thông tư số 10/1998/TT-BLĐTBXH ngày 28/5/1998 “hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân” và Quyết định số 955/1998/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/9/1998 về danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Theo quy định tại điểm 8 mục IV Thông tư nêu trên có nêu: “Người lao động không phải trả tiền về việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, khi bị mất, hư hỏng thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trang bị lại cho người lao động nhưng nếu người lao động làm mất, làm hư hỏng mà không có lý do chính đáng hoặc khi chuyển làm công việc khác thì người lao động phải trả lại những phương tiện bảo vệ cá nhân nếu có người sử dụng lao động yêu cầu”.

Việc công ty Cao su Đồng Nai cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng cho Bà, Bà có thể đề nghị công ty tiếp tục đổi trang bị phương tiện bản vệ cá nhân mới nếu trang bị phương tiện cá nhân đó bị hư hỏng hoặc kiến nghị công ty về chất lượng của phương tiện khi sử dụng để thay đổi phương tiện bảo vệ cá nhân có chất lượng khác cho bà./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HỘ LAO ĐỘNGVũ Như Văn