BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 333/TCHQ-GSQL
V/v: NK thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương.
Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương về việc làm thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà. Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 37/2013/TT-BCT thì"Bộ Công Thương chỉ định Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA) là thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo cơ chế thương mại nhà nước".Tuy nhiên, quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-BCT không đề cập đến mặt hàng thuốc lá điện tử và thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá.
Để có cơ sở hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện, đề nghị Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến về thương nhân được phép nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điện tử và thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá.
Xin nhận lại ý kiến trong ngày 21/01/2014.
Trân trọng sự phối hợp của Quý Cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh