BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/TCHQ-TXNK
V/v thuế bảo vệ môi trường đối với dầu biến thế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Thái Hà
(Số 22, Hoa Cúc P. 7, Q.Phú Nhuận, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 05/CV /Th/2011 ngày 19/12/2011 của Công ty TNHH Thương mại Thái Hà vềviệc đề nghị hướng dẫn việc thực hiện nộp thuế bảo vệ môi trường đối với dầu biếnthế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Thuế Bảovệ môi trường số 57/2011/QH12 ngày 15/11/2010 thì mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờnbao gồm xăng, trừ etanol; nhiên liệu bay; dầu diezel; dầu hỏa; dầu marút; dầunhờn; mỡ nhờn thuộc đốt tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Căn cứ Thông tư 157/2011/TT-BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãitheo Danh mục mặt hàng chịu thuế thì mặt hàng dầu và mỡ bôi trơn thuộc các mã sốtừ 2710. 19.41 đến mã 2710.19.44.

Trường hợp của Công ty TNHH Thươngmại Thái Hà theo trình bày tại công văn số 05/CV /TH/2011 nhập khẩu mặt hàngkhai báo là dầu biến thế nếu không thuộc các mã số nêu trên thì không thuộc đốitượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Tuy nhiên để có cơ sở chính xác cho việcphân loại đối với mặt hàng này, đề nghị Công ty cung cấp kết quả phân tích,phân loại hàng hóa khi nhập khẩu thực tế với cơ quan hải quan nơi nhập khẩuhàng hoá.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Thương mại Thái Hà được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường