ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 333/UBND-ĐTMT
Về chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp được đầu tư tại phường Tân Kiểng, quận 7.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Ủy ban nhân dân quận 7;
- Sở Tài chính;
- Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyênvà Môi trường tại Công văn số 71/TNMT-QHSDĐ ngày 03 tháng 01 năm 2008 và của SởTài chính tại Công văn số 9943/STC-CS ngày 27 tháng 9 năm 2007 về giải quyết hồsơ xin giao đất của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Lâm sản và hàngtiểu thủ công nghiệp tại phường Tân Kiểng, quận 7 để đầu tư xây dựng chung cưcao tầng; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận chủ trương choCông ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệpđược chuyển mục đích sử dụng khu đất Công ty đang quản lý sử dụng tại phườngTân Kiểng, quận 7 để đầu tư xây dựng chung cư cao tầng;

Vị trí, ranh giới khu đất đượcthể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Đo đạc bản đồlập ngày 23/10/2006; diện tích xin sử dụng: 7.452m2;

2. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúcphối hợp Ủy ban nhân dân quận 7 xác định các chỉ tiêu quy hoạch khu đất làm cơsở cho Sở Tài chính thẩm định giá trị quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dânthành phố phê duyệt.

3. Công ty Cổ phần Sản xuất Xuấtnhập khẩu Lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp có trách nhiệm thực hiện:

- Liên hệ Sở Tài chính để đượchướng dẫn thực hiện việc thẩm định giá trị quyền sử dụng đất theo quy định.

- Liên hệ với Sở Xây dựng đểđược hướng dẫn lập, trình duyệt dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Liên hệ với Sở Tài nguyên vàMôi trường để được hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được thẩmđịnh phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm2006 của Chính phủ.

4. Sở Tài nguyên và Môi trườngtrình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giao đất sau khi hoàn tất các nộidung trên theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-VH) LH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín