BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 3330/BXD-KTXD
V/v: Xác định định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước cho hạng mục hệ thống thoát nước

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 599/KTM-QHXD ngày26/11/2014 của Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai về việc xác định định mức chiphí chung và thu nhập chịu thuế tính trước cho hạng mục hệ thống thoát nước.Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các hạng mục: nền mặt đường, bó vỉa, vỉa hè, hệ thống cốngthoát nước dọc và ngang đường nêu tại văn bản số 599/KTM-QHXD theo Tiêu chuẩnxây dựng Việt Nam TCVN 104-2007 và phân loại công trình quy định tại Nghị địnhsố 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng côngtrình xây dựng thuộc công trình xây dựng đường giao thông trong các dự án Khudân cư đô thị Tam Hiệp II (giai đoạn 1), Khu tái định cư Tam Anh Nam (giai đoạn1.1) và Khu tái định cư Tam Anh Nam (giai đoạn 1.2). Vì vậy, việc tách riênghạng mục hệ thống thoát nước dọc trong công trình giao thông để xác định làcông trình hạ tầng kỹ thuật là không phù hợp.

2. Việc áp dụng định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuếtính trước của hạng mục hệ thống thoát nước (cống dọc và cống ngang) nói trêntheo loại công trình giao thông quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình là phù hợp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Laitổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh