BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3331/BXD-KTXD
V/v áp dụng định mức dự toán công tác ép cọc BTCT bằng phương pháp khoan neo móng đường chui dưới cầu Điện Biên Phủ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Khu quản lý Giao thông đô thị số 1

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6202/KQL1 -CLTĐ ngày09/12/2014 của Khu quản lý Giao thông đô thị số 1 về việc áp dụng định mức dựtoán công tác ép cọc BTCT bằng phương pháp khoan neo móng đường chui dưới cầuĐiện Biên Phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 3.3 và 3.4, Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình đã quy định: “ Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mứcxây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnh hoặc xâydựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn ngânsách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáo ngườiquyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

2. Tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhđã quy định: “ Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điềukiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp lập đơngiá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6của Thông tư số 04/2010/TT-BXD để tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giáxây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán công trình”.

3. Theo các quy định trên, căn cứ biện pháp thi công tạicông trình, quy trình công nghệ thi công đã được được Khu quản lý Giao thông đôthị số 1 (Chủ đầu tư) cùng với các đơn vị (Tư vấn giám sát, Nhà thầu) thốngnhất, Bộ Xây dựng chấp thuận định mức dự toán công tác ép cọc BTCT bằng phương phápkhoan neo thuộc gói thầu xây lắp Xây dựng đường chui dưới cầu Điện Biên Phủ do ViệnKinh tế Xây dựng lập như phụ lục nêu tại tại công văn số 1859/VKT /ĐM ngày27/11/2014 để áp dụng cho công trình.

Khu quản lý Giao thông đô thị số 1 căn cứ ý kiến trên đểthực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Sở GTVT thành phố HCM;
- Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh