Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 3331 TCT/NV3 NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2001
VỀ VIỆC MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục thuế nhậnđược Công văn số 1689/CT-ĐTNN ngày 31/7/2001 của Cục thuế tỉnh Bình Dương đềnghị hướng dẫn về các qui định ưu đãi đầu tư tại Phụ lục Ib ban hành kèm theoNghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thihành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, để được hưởng miễn giảm tiền thuế đấttheo qui định tại Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởngBộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với doanh nghiệp sản xuất chế biến xuất khẩu từ 80%sản phẩm trở lên: Theo qui định tại mục I, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghịđịnh số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ thì trường hợp doanh nghiẹpsản xuất chế biến sản phẩm xuất khẩu từ 80% trở lên, kể cả doanh nghiệp sử dụngnguyên liệu nhập khẩu hoặc mua trong nước để sản xuất sản phẩm xuất khẩu (baogồm cả sản xuất sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu gỗ mua trong nước hoặc nhậpkhẩu), thuộc danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư và dự án đầu tư vàođịa bàn kinh tế xã hội khó khăn, được hưởng ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất theoquy định tại khoản 3.1, Điều 8 Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC nêu trên.

2. Tại danh mục dự án khuyến khích đầu tư Nghị định số24/2000/NĐ-CP trên có nêu:

- Sản xuất chế biến xuất khẩu từ 50% sản phẩm trở lên.

- Sản xuất chế biến xuất khẩu từ 30% sản phẩm trở lên và sửdụng nhiều nguyên liệu, vật tư trong nước (có giá trị từ 30% chi phí sản xuấttrở lên).

Trường hợp doanh nghiệp sản suất lưới sợi dùng trong nôngngư nghiệp năm 1999 xuất khẩu từ 60% sản phẩm, năm 2000 xuất khẩu 42% sản phẩmvà doanh nghiệp mua nguyên liệu chính là sợi của doanh nghiệp trong nước sảnxuất bán (giá trị nguyên liệu chiếm 90% chi phí sản xuất) thì thuộc danh mục dựán khuyến khích đầu tư và được hưởng miễn giảm tiền thuê đất theo qui định tạiQuyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương được biếtvà thực hiện.