BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện pháp luật về thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 13/8/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 11289/BTC-CST trả lời Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế. Tiếp theo công văn số 2932/TCT-CS ngày 30/7/2014, Tổng cục Thuế thông báo các vấn đề vướng mắc về thuế của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản đã được Bộ Tài chính giải đáp tại công văn số 11289/BTC-CST nêu trên như sau:
1. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN):
Đối với người nước ngoài ở các quốc gia đã ký kết với Việt Nam Hiệp định tránh đánh thuế trùng hai lần và là cá nhân cư trú tại Việt Nam, việc xác định nghĩa vụ thuế TNCN được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.
2. Về vấn đề liên quan đến thanh tra thuế:
Doanh nghiệp bị thanh tra thuế có các quyền theo quy định của pháp luật về thanh tra được mời chuyên gia thuế thuộc các tổ chức, hiệp hội có chức năng tư vấn thuế theo quy định của pháp luật tham gia giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra khi cơ quan thuế thanh tra thuế tại doanh nghiệp.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ CST (BTC);
- Vụ TNCN;
-Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn